top of page

יפוי כח נוטריוני

מהו יפוי כח , יפוי כח בלתי חוזר, יפוי כח נוטריוני, ויפוי כח מתמשך?

יפוי כח הינו כלי משפטי המאפשר לישות משפטית להסמיך ישות משפטית אחרת לבצע פעולות משפטיות בשמה ובמקומה.


עו"ד אשר עורך יפוי כח אינו מוסמך לערוך יפוי כח אשר מתוקפו אדם או ישות משפטית מסמיך אדם אחר לפעול בשמו ובמקומו,

עורך דין מוסמך לערוך יפוי כח אשר מסמיך אך ורק את העורך דין לבצע פעולות משפטיות בשם ובמקום האדם אשר יפה את כוחו של עורך הדין.

החריג  הינו יפוי כח מתמשך - יפוי כח זה מהווה חלופה למוסד האפוטרופסות כאשר הממנה מיפה את כוחו של מיופה הכח על מנת  שיפעל בשמו ובמקומו באופן עתידי שעה שיכולתו הקוגניטיבית של הממנה תפגע כך שלא יוכל לקבל החלטות בעצמו, כאמור יפוי כח זה אינו נכנס לתוקף כל עוד יכולותיו הקוגניטיביות של הממנה  מאפשרות לו להמשיך לפעול בעצמו, יפוי כח מתמשך מהווה הלכה למעשה חלופה למוסד האפוטרופסיות אשר דורש החלטה שיפוטית.

ליפוי כח מתמשך יש יתרונות רבים על מוסד האופטרופסות שכן ניתן להגדיר לממונה כיצד לפעול על פי יפוי הכח והדבר יחייב את הממונה.

יפוי כח נוטריוני - מאפשר מינוי אדם שאינו עורך דין בזמן אמת לייצוג כל ישות משפטית או אדם לכל ביצוע פעולה משפטית בשמו ובמקומו של הממנה.

bottom of page