top of page

הליך הירושה וחשיבותה של צוואה

 מהי צוואה, מהי חשיבותה, האם ניתן לפסול צוואה?

חוק הירושה, תשכ"ה  (1965) קובע הסדר דיספוזיטיבי המכונה "ירושה על פי דין" - על פיו אדם אשר הולך בדרך כל בשר (נפטר), עזבונו יועבר ליורשיו ויחולק כדלקמן:

 

בן זוג של הנפטר יהיה זכאי לקבל לידו את המטלטלין כולל מכונית השייכים, וכל זאת לפי המקובל והנסיבות, למשק הבית המשותף, כמו כן יהיה זכאי בן הזוג לחלק מיתרת העיזבון כדלקמן:

כאשר אין יורשים נוספים בן הזוג ירש את מלוא העיזבון.

כאשר היורשים הנוספים הינם ילדיו או צאצאיהם או הוריו של המוריש מחצית מיתרת העזבון (יתרת העזבון עשויה לכלול נכסי מקרקעין ונדל"ן, כספים, חפצי אומנות בעלי ערך רב, וזכויות אחרות ולמעשה כל דבר בעל ערך אשר הינו חלק מהמטלטלין והמכונית (וכל זאת לפי המקובל והנסיבות, למשק הבית המשותף).

-כאשר היורשים הנוספים הינם אחים או צאצאיהם או הורי הורים יהיה זכאי בן הזוג לשני שליש מיתרת העזבון.

כאמור לעייל ההסדר המכונה "ירושה על פי דין" הינו דיספוזיטיבי (והדבר קבוע בחוק) ועל כן ניתן להתנות עליו באמצעות עריכת "צוואה" -

צוואה - צוואה הינה מסמך משפטי, תוכנה של הצוואה מהווה את ציוויו של האדם החתום עליה לאחר שהינו הולך בדרך כל בשר, בעניין אופן ניהול רכושו וחלוקתו.

מתי יש צורך לערוך צוואה? כאשר אדם רוצה כי עזבונו יחולק באופן שונה מהאופן אשר נקבע בהסדר הדיספוזיטיבי המכונה "ירושה על פי דין" הקבוע כאמור לעייל בחוק הירושה.

 

החוק מסדיר מספר עניינים כגון אופן רישום הצוואה, תוכנה, תוקף הצוואה, הוראות בדבר ביטול הצוואה או חלקה, הוראות בעניין בטלות צוואה.

חופש ציווי - לאדם קיים זכות לצוות בעניין רכושו, אם זאת כמו כל זכות גם זכות אינה בלתי מוגבלת וקיימים איזונים או הגבלות, אי לכך תוכן הצוואה הינו מוגבל, כך שהוראות הצוואה אינן יכולות להיות מנוגדות לתקנת הציבור.

האם ניתן לפסול צוואה? חוק הירושה מונה מספר סיבות שבהתקיימם יהיה ניתן לבקש מבית המשפט לפסול צוואה, כך לדוגמא צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.

הערה


המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.


אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת, וכל מקרה לגופו.

.
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי
.

bottom of page