top of page

הסכם שיתוף במקרקעין
הסכמי שיתוף נועדו להסדיר יחסי בעלים משותפים במקרקעין ("קרקע במושע") בהסכמה בכל הקשור לחלוקת המקרקעין בין הבעלים השונים כך שלכל בעלים מיוחד חלק מסוים בו יוכל לנהוג מנהג בעלים, לעיתים הסכמי השיתוף כוללים אף הוראות בעניין זכויות הבניה, קווי בניין, אופי הבניה וכו.

הסכם שיתוף שטרם נרשם בלשכת רישום המקרקעין יחול אך ורק על החותמים, על כן יש צורך להחתים כל קונה  של קרקע גם על הסכם השיתוף על מנת שהסכם השיתוף יחייב את הקונה לעומת זאת ככל ונרשם הסכם שיתוף בטאבו הרי שהסכם זה תקף כלפי כל העולם ולכן מחייב כל קונה הנכנס בנעלי מי מהחתומים עליו וזאת ללא צורך לחתום על הסכם השיתוף.

יצוין על פי פרק ה' סימן ב' לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 ס' 37 (א) הרי שכל שותף במקרקעין זכאי בכל עת לדרוש פירוק השיתוף.

ס' 37 (ב) לחוק קובע כי אף אם הייתה בהסכם השיתוף תניה השוללת את הזכות לפירוק השיתוף לתקופה העולה על שלוש שנים, רשאי בית המשפט, כעבור שלוש שנים, לצוות על פירוק השיתוף, על אף התניה, אם נראה לו הדבר צודק בנסיבות העניין.
מנגד נקבע בסעיף 43 לחוק כי בית המשפט יתחשב ככל האפשר בדרישת מקצת השותפים לקיים את השיתוף ביניהם ובשאר משאלותיהם של שותפים.
 
משרד עורך דין רועי חסון הינו בעל ניסיון רב בעריכת הסכמי שיתוף במקרקעין, רישומם של הסכמי השיתוף בלשכת רישום המקרקעין.

bottom of page