top of page
פשיטת רגל על ידי עורך דין לא מה שחשבת -
ציבור רב כיום לצערנו מגיע למצב של חדלות פרעון, מצב בו שקלול מצבת שווי כל הנכסים והזכויות הכלכליות נמוכות ממצבת החובות באופן ניקר, במצב שכזה אין ביכולת החייב להחזיר חובותיו בשקידה ראויה.
המחוקק הבין את הצורך ליתן לחייב אשר איתרע מזלו והגיע למצב של חדלות פרעון בתום לב, את האפשרות לשקם את חייו ולאפשר לו לפתוח דף חדש (טאבולה ראסה), על כן הומצא הפתרון המשפטי המכונה "פשיטת רגל" אשר בסופו יקבל החייב הפטר מתשלום חובותיו לנושיו השונים, בו החייב מבקש להכריז עליו כפושט רגל אשר משמעותו הלכה למעשה כמי שאין בידו להחזיר את חובותיו בשקידה ראויה.
שני תכליות נקבעו 
bottom of page