top of page

סוגי הזכויות במקרקעין -

חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969 מונה  5 זכויות קניין:

1) בעלות (סעיף 2 לחוק המקרקעין).

2) שכירות או חכירה (סעיף 3 לחוק המקרקעין).

3) משכנתא (סעיף 4 לחוק המקרקעין).

4) זכות קדימה (סעיפים 99,100,101 לחוק המקרקעין).

5) זיקת הנאה (סעיף 5 לחוק המקרקעין).

סעיף 161 לחוק המקרקעין אשר כותרתו הינה שלילילת זכויות שביושר, קובע כי מיום תחולתו של החוק לא יהיו יותר זכויות במקרקעין אלא לפי חוק זה, למעשה הסעיף קובע כי רשימת הזכויות הנכללות בחוק המקרקעין הינה רשימה סגורה.

אל אף האמור בס' 161 לחוק המקרקעין, בית המשפט העליון ב"הילכת אהרונוב" קבע כי יש להכיר בזכות שביושר "תוצרת הארץ" בתנאים מסויימים.

הערה


המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.


אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת, וכל מקרה לגופו.

אין לראות במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

bottom of page