top of page

הסכם ממון
 
הקדמה- למה קיים צורך בעריכת הסכם ממון
נישואין לבחיר או בחירת ליבנו הינם בד"כ אחד האירועים המשמחים בחיינו, ברם עלינו לזכור כי אחוז המתגרשים במדינת ישראל עומד כמעט על 50% נכון לשנת 2023, ועל כן הנני ממליץ לערוך הסכם ממון טרם הנישואין על אף הקושי לבקש זאת מבחיר ליבנו.

יש לזכור כי 
ס' 3 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973 קובע כי בכל מקרה בו בני זוג לא הסדירו יחסי הממון על פי  הסכם ממון או כי הסכם יחסי הממון אינו קובע אחרת הרי שיחול הסדר איזון משאבים.

חשוב לזכור כי הסכם הממון מהווה תעודת ביטוח בין בני הזוג ויש להבין שאם לא נחתום על הסכם ממון אנו יכולים למצוא עצמנו בפני שוקת שבורה כאשר האיש שהיה עבורנו אהבתנו הגדולה מתגלה כמי שמעוניין לקבל מחצית מכספנו ונכסינו.


יתרה מכך הסכם ממון מהווה לא פעם גם מבחן לאהבת אמת, ועל כן חובה עלינו להתגבר על החשש מתגובת בן הזוג, במקרים בהם בן הזוג או בת הזוג אינם מסכימים לחתום על הסכם ממון, הרי שזה מהווה תמרור אזהרה לכוונתו העתידית של בן הזוג אשר מבקש להתחתן אך ורק מתוך אינטרס כספי גרידא.

על כן בכל מקרה בו בני זוג מעוניינים לקבוע את אופן חלוקת הממון בסיום היחסים מכל סיבה שהיא לרבות היפרדות בני הזוג או מות אחד מהם הרי שעליהם לחתום על הסכם ממון, ומומלץ לערוך צוואה למקרה מוות.
 
הלכה למעשה הסכם הממון מסדיר את אופן חלוקת הממון במקרה של סיום יחסי הצדדים בניגוד להסדר איזון משאבים הקיים בחוק, כמו כן ניתן במסגרת ההסכם  להסדיר מכלול נושאים נוספים בעניין ניהול יחסי הצדדים ו/או בסיומם.

bottom of page