top of page

רשות מקרקעי ישראל

 

 

רמ"י - רשות מקרקעי ישראל הינה הגוף האמון על ניהול קרקעות מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל, ורשות הפיתוח.

רמ"י החלה את פעילותה החל מיום 01.03.2013 מכוח חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 (להלן "החוק"), לאחר ביצוע רפורמה המכונה "ממנהל לרשות", המנהל פעל על פי החוק החל משנת 1960.

 

תחומי הפעילות העיקריים של רשות מקרקעי ישראל הינם כמפורט להלן:

 

1) יצירת עתודות קרקע בבעלות ציבורית למטרות לאומיות - תכנון, פיקוח, ורכישת קרקעות.

 

2) שיווק קרקעות והקצעתן לייעודים שונים - נעשה על ידי מכרזים ו/או הקצעות קרקע בתנאים שקובת הרשות.

 

3) הקצעת קרקעות לתעסוקה ולצורכי ציבור.

 

4) ניהול מלאי  המקרקעין שבאחריות הרשות.

 

5) רישום והסדר - מסירת מידע לחוכרים בענייני רישום זכויות בטאבו, בעלות, חכירה בנאי בעלות.

    עדכון קובץ חברות משכנות וקובץ הבעלות של הרשות המרכז נתונים על נכסים בניהולה.

 

6) רכישת קרקעות חליפין והסדר מקרקעין.

 

7) שירות לחוכרי הרשות - העברת זכויות במגורים, הסבר לחוכרים המבקשים להעביר זכויות בקרקע עירונית

(מסמכים שיש להגיש, תשלום דמי הסכמה, הגשת ערר, העברת זכויות לזרים, קבלת מידע על הנכס וקבלת מידע     מוקדם לגבי גובה דמי הסכמה).

 

8)דמי חכירה שנתיים או היוון - הסבר לחוכרים בנושא דמי החכירה השנתיים, יתרונות היוון ומידע לביצוע ההיוון, קבלת מידע לגבי גובה דמי ההיוון טרם ביצוע.

 

9) אישור תוספת בניה למגורים בקרקע עירונית והתשלומים הכרוכים בכך.

 

10) שינוי יעוד, שינוי ניצול אחוזי הבניה, פיצול מגרש בקרקע עירונית וחישוב דמי היתר וקבלת מידע מוקדם.

 

11) התחייבות לרישום משכנתא בקרקע עירונית.

 

12) חידוש חוזה חכירה בקרקע עירונית.

 

 

 

 

 

 

הערה


המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.


אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת, וכל מקרה לגופו.

.
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

bottom of page