top of page
היטל השבחה 
מקורו החוקי של היטל ההשבחה הינו חוק התכנון והבניה, תשכ"ח 1965 סעיף 196 א', והתוספת השלישית לחוק.
היטל השבחה הינו תשלום חובה אשר משולם ע"י בעל מקרקעין או חוכר לדורות, לוועדה המקומית לתכנון ובניה בגין השבחת נכס מקרקעין על ידי תכנית בנין עיר (תב"ע) שאושרה ע"י הוועדה המקומית ו/או אישור הקלה ו/או אישור לשימוש חורג במקרקעין.
סכום ההיטל - הינו מחצית עליית שווי המקרקעין עקב אישור התב"ע ו/או הקלה ו/או אישור לשימוש חורג.
 
שומת ההיטל - ההשבחה תיקבע ע"י שמאי מקרקעין בסמוך לאחר אישור התכנית, התרת השימוש החורג או מתן ההקלה, אולם רשאית הועדה המקומית לדחות את עריכת שומת ההשבחה עקב אישור תכנית עד למימוש הזכויות במקרקעין שבהם חלה ההשבחה (להלן - דחיית השומה עד למימוש הזכויות).
החליטה הועדה המקומית על דחיית שומה עד למימוש הזכויות, לגבי מקרקעין שאינם כלולים בתכנית, תודיע הועדה לבעל המקרקעין, תוך חצי שנה מיום תחילת התכנית, על חובתו בהיטל.
 
מועד תשלום ההיטל - ההיטל ישולם לא יאוחר מהמועד שהחייב בו מימש זכות במקרקעין שלגביהם חל ההיטל. מימש החייב בהיטל חלק מן הזכויות במקרקעין ישלם היטל בשיעור יחסי לפי מידת המימוש החייבת בהיטל.
 
מימוש זכויות במקרקעין על פי החוק התכנון והבניה יהיה אחת מאלה
 
א) קבלת היתר לפי חוק התכנון והבניה לבניה או לשימוש בהם שלא ניתן היה לתיתו אלמלא אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג שבעקבותיהם חל היטל ההשבחה.
ב) התחלת השימוש בהם בפועל כפי שהותר לראשונה עקב אישור התכנית שבעקבותיו חל היטל השבחה.
ג) העברת מקרקעין או העברת חכירה במקרקעין לדורות בשלמות או חלקית, או הענקת זכויות בהם הטעונה רישום בפנקסי המקרקעין, בתמורה או ללא תמורה, אך למעט העברה מכוח דין והעברה ללא תמורהמאדם לקרובו; ואולם לא יראו כמימוש זכויות רישום בפנקסי המקרקעין של זכויות במקרקעין אשר המחזיק בהם בפועל לפני יום כ"ט בסיון תשמ"א (1 ביולי 1981), היה בעלם כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א - 1961.
 
אציין כי שיטת מועד השומה יכולה ליצור מצבים אבסורדים, במקרים שהשומה נערכה בתקופה בה ערך המקרקעין גבוה, ומועד המימוש הינו בתקופה בה ערך המקרקעין נמוך.
לדוגמא אם נקבעה שומת השבחה בשווי חצי מיליון ש"ח למקרקעין בשווי 1.5 מיליון ש"ח (ביום עריכת השומה) ולאחר מכן שווי המקרקעין ירד בצורה חדה ונמכר בסך של 750 אלף ש"ח, הרי שיוטל על בעל המקרקעין תשלום היטל השבחה של חצי מיליון ש"ח, וכך יוותר בידי בעל המקרקעין סך זהום ביותר של 250 אלף ש"ח (ללא כל יתר הוצאות המכירה ומיסים אחרים).
 
תיקון שומה - בעל מקרקעין או חוכר לדורות החייב בהיטל השבחה רשאי לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובניה ולבקש תיקון שומה אם נמצאה טעות באחד מהמקרים המפורטים להלן:
- פרטי המקרקעין שלגביהם נערכה השומה.
- הנתונים הפיזיים של המקרקעין.
- תכניות החלות על המקרקעין.
- הזכויות שיש לחייב במקרקעין.
 
ערר על היטל השבחה -  בעל מקרקעין אשר הוטל עליו תשלום היטל השבחה יכול להגיש ערר בתוך שנה ממועד הצגת לוח השומה, אם נדחתה הערכת שיעור ההשבחה, יכול החייב בהיטל להגיש ערר על היטל ההשבחה שקיבל בפני ועדת ערר לפיצויים תוך 45 יום מיום עריכת השומה.
הוועדה יכולה לקבל את הערר או לדחות אותו בחלקו או במלואו.
 
חשוב להדגיש כי עצם הגשת הערר לועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה או ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים אינה מעקבת את מימוש הזכויות במקרקעין, אם החייב שילם את היטל ההשבחה. במקרה של היתר בניה למגורים של החייב או של קרוביו, הגשת הערר אינה מעכבת את מתן ההיתר רק אם החייב נתן ערובה לתשלום סכום ההיטל השנוי במחלוקת.
 
החשיבות של תשלום היטל ההשבחה -
ככל שבעל נכס החייב בהיטל השבחה לא ישלמו אזי  לא יוכל לקבל אישור להעברת בעלות בנכס המקרקעין נשוא היטל ההשבחה, מהוועדה המקומית ועל כן לא יהיה ניתן לבצע רישום בפנקסי המקרקעין של מי שיבקש לרכוש את נכס המקרקעין הנושא בחוב היטל השבחה, כמו כן לא יהיה ניתן לקבל היתר בנייה למקרקעין, וכן לא תינתן הקלה ולא יותר שימוש חורג בהם.

הערה


המידע המופיע באתר זה הינו מידע כללי וראשוני בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו.


אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת, וכל מקרה לגופו.

.
אין לראות באמור במסמך זה כייעוץ ו/או חוות דעת מקצועית כלשהי.

bottom of page